Getting the citizenship

By Osama Mohamed Abdelsattar Jan 06,2023

Harika bir selamlaman?n ard?ndan... Türk vatanda?l??? alma ?anslar?n? sormak istedim, M?s?rl? olarak do?dum ama annemin büyükannesi Türk ve Türk vatanda?l???na sahipti ve annemin babas? (o?lu) öldü ve hiçbir o?lu veya o?lu olmad?. k?zlar? o vatanda?l??? ald? benim sorum ?u annemin babaannesinin türk oldu?una dair baz? belgeler versem annem de vatanda?l?k al?p türk olabilir mi? vesaire ben de türk vatanda?l??? al?p türk olabilir miyim? ve lütfen bana bunun için ba?ka bir yöntem, örne?in dili ö?renmek veya Türk vatanda?? olma ?ans?m? art?rmak için yapabilece?im herhangi bir ?ey sa?layabilir misiniz?

çok te?ekkürler... sayg?lar?mla

Replies 0 Replies

Post Your Reply

CAPTCHA code

All Topics

Other Info


Apply for Turkey eVisa